Pokok Tin Kadota
Pokok Tin Victoria
Pokok Tin IBG
Pokok Tin Short Bridge
Pokok Tin Den Amaros
Tut Pokok Tin Desert King
Pokok Tin Blue Giant
Keratan Combo Pokok Tin Tena
Pokok Tin BTM6
Pokok Tin Manresa
Pokok Tin Black Mission
Pokok Tin Brown Turkey
Pokok Tin Albacor de Molla Blanca
Tut Pokok Tin B1011
Pokok Tin Palau
Pokok Tin Green Jordan
Keratan Pokok Tin Barascka
Pokok Tin Albacor De Molla Vermilla
Tut Pokok Tin Den Amoros
Pokok Tin Tena