Tut Pokok Tin Maria
Pokok Tin Red Libya
Pokok Tin Jacque Cartier
Pokok Tin Iraqi
Pokok Tin Khdari
Keratan Pokok Tin combo 3 variety
Pokok Tin Red Morocco
Pokok Tin Panache Tiger
Pokok Tin Baracska
Keratan Pokok Tin Mission
Pokok Tin Dumanli Kara
Pokok Tin Noire de Caromb
Keratan Combo Pokok Tin
Pokok Tin Iraqi
Keratan Pokok Tin Vardesca
Pokok Tin Jin Au Fen
Tut Pokok Tin Borda Barraque
Keratan Pokok Tin Horai, Panachee Tiger, Lisa
Keratan Pokok Tin Maria
Keratan Pokok Tin Iraqi