Bareroot Pokok Tin Alma
Pokok Tin Iraqi + Tena
Tut Pokok Tin Den Amoros
Tut Pokok Tin Albacor Comuna
Pokok Tin Iraqi
Tut Pokok Tin Monarki De'aur
Pokok Tin Conadria
Pokok Tin Ponte Tresa & San Martino
Bareroot Pokok Tin LDA+IBT
Pokok Tin MD & Black Genoa
Pokok Tin Binello
Pokok Tin Faraone
Pokok Tin Breva
Pokok Tin Violette Des Sollies
Tut Pokok Tin Maltese Falcon
Keratan Pokok Tin Bordissot Blanca Rimada
Pokok Tin Grafted MR + CDDBN + MF
Tut Pokok Tin Black Genoa
Tut Pokok Tin Martinenca Rimada
Tut Pokok Tin Iraqi & Inca Gold